Mười hai nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

NGUYỆN THỨ NHẤT: KHI THÀNH BỒ TÁT

Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
viên thông thanh tịnh căn trần
nơi nào đâu khổ tầm thanh cứu liền

NGUYỆN THỨ HAI: KHÔNG NÀI GIAN KHỔ

Quyết một lòng cứu độ chúng sinh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

NGUYỆN THỨ BA: TA BÀ ỨNG HIỆN

Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

NGUYỆN THỨ TƯ: HAY TRỪ YÊU QUÁI

Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

NGUYỆN THỨ NĂM: TAY CẦM DƯƠNG LIỄU

Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

NGUYỆN THỨ SÁU: THƯỜNG HÀNH BÌNH ĐẲNG

Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
không còn phân bình đẳng sơ thân mọi loài.

NGUYỆN THỨ BẢY: DỨT BA ĐƯỜNG DỮ

Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

NGUYỆN THỨ TÁM: TỘI NHẬN BỊ TRÓI

Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phù hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

NGUYỆN THỨ CHÍN: LÀM THUYỀN CỨU VỚI

giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa an niên Niết Bàn.

NGUYỆN THỨ MƯỜI: TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN

Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT: DI ĐÀ THỌ KÝ

Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống niên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI: TU HÀNH TIN TẤN

Dù thân nầy tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

X